top of page

AYDINLATMA METNİ

Tanz Turizm İşletmeleri olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu nedenle, Aydınlatma Metnimizi dikkatlice okumanızı önemle rica ederiz. İşte bu Aydınlatma Metni ile sizleri, işletmemiz tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu

İşletmemiz Tanz Turizm İşletmeleri ve info@tanz.com.tr iletişim bilgileriyle veri sorumlusu olarak sizlere hizmet vermektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılma Amacı

Kişisel verileriniz, tarafınızca sağlanan bilgiler ve işletmemizin sunduğu hizmetler kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel veriler, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, işletmemizin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve mevzuata uygun şekilde yürütmek amacıyla kullanılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşletmemiz, kişisel verilerinizi, yasal düzenlemelere uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere, hizmet sağlayıcılara ve yasal yükümlülüklerin gerektirdiği resmi kurumlara aktarabilir.

 

4. Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

İşletmemiz, kişisel verilerinizi güvende tutmak ve hukuka uygun olarak işlemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin yetkisiz erişime karşı korunması ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemler alınmıştır.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, işletmemize başvurarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6. Başvuru Hakkı

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için işletmemize yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuz, yasal süreler içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

7. Değişiklikler

İşletmemiz, Aydınlatma Metni'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, güncellenmiş Aydınlatma Metni'nin işletmemizin internet sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girecektir. Güncel Aydınlatma Metni'nin yayın tarihi üzerinde değişiklik yapılır ve bu tarih, metnin son güncellendiği tarihi gösterir.

Son Güncelleme Tarihi: 25.03.2023

bottom of page