top of page

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

1. Giriş

Tanz Turizm İşletmeleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun şekilde siz müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin korunması ve gizliliği konusuna büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, sizinle paylaşılan kişisel verilerin korunması amacıyla tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getiriyor ve işlemeye tabi tuttuğumuz kişisel verilere ilişkin KVKK kapsamındaki haklarınızı sizlere hatırlatmak istiyoruz.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Tanz Turizm İşletmeleri tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir:

 • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve iş ilişkilerinin yürütülmesi,

 • Rezervasyon, check-in, check-out işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Müşteri ve misafir memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,

 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunma,

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • İlgili mevzuat ve iş güvenliği gerekliliklerinin sağlanması.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Amaçlar

İşlenen kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, iş ilişkisi ve işletmemizin meşru menfaatleri doğrultusunda ve yasal sınırlamalara uygun olarak iş ortakları, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yasal mevzuat uyarınca Tanz Turizm İşletmeleri tarafından elde edilebilir. Bu veriler, rezervasyon ve işlemleriniz sırasında, iş başvurularında, internet sitesi ve diğer kanallar üzerinden toplanabilir. İlgili mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK'da belirtilen hukuki sebepler ve işletmemizin meşru menfaatleri çerçevesinde toplanmaktadır.

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Tanz Turizm İşletmeleri'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde değerlendirilerek en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurularınızla ilgili detaylı bilgi almak için işletmemizle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page