top of page

İMHA POLİTİKASI

Amaç

Bu politika, Tanz Turizm İşletmeleri'nin ("Tanz" veya "Şirket") kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve imhası süreçlerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu politika, Tanz'ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") ve ilgili mevzuata uyumlu olarak faaliyet göstermesini sağlar.

Kapsam

Bu politika, Tanz'ın işletmelerinde ve web sitesinde toplanan ve işlenen tüm kişisel verilere uygulanır. Bu politika, Tanz'ın müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları ve üçüncü tarafların kişisel verilerini kapsar.

Veri Saklama Süreleri

Tanz, kişisel verileri işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve KVKK'nın öngördüğü süreler çerçevesinde saklar. Tanz, kişisel verilerin saklanması için yasal saklama sürelerini dikkate alır ve bu sürelerin sonunda ilgili kişisel verileri imha eder.

Veri İşleme

Tanz, kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde işler. Tanz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve işleme amacına uygun olarak kullanılmasını temin etmek için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

Veri İmhası

Tanz, kişisel verilerin saklanma süresinin sonunda, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen yöntemlerle verileri imha eder. Bu yöntemler arasında silme, yok etme ve anonimleştirme bulunmaktadır.

  • Silme: Kişisel verilerin, Tanz tarafından veya Tanz'ın talebi üzerine verileri işleyen üçüncü taraflar tarafından erişilemez ve geri getirilemez hale getirilmesidir. Silme işlemi, elektronik ortamda veya fiziksel ortamda gerçekleştirilebilir.

  • Yok etme: Fiziksel ortamda saklanan kişisel verilerin, geri getirilemez şekilde imha edilmesidir. Bu yöntem, özellikle kağıt üzerinde saklanan kişisel veriler için kullanılır.

  • Anonimleştirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek veya başka yöntemlerle kullanarak ilgili kişiye bağlanamayacak hale getirilmesidir. Anonimleştirme işlemi, verilerin kişisel veri niteliğinden çıkarılmasını sağlar.

 

İmha Süreçleri ve Sorumluluklar

Tanz, kişisel verilerin imhası sürecini düzenli olarak denetler ve gerekli güncellemeleri yapar. İmha süreçlerinin uygulanmasından ve verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesinden Tanz İşletmeleri Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenler sorumludur.

İmha Talepleri

İlgili kişiler, kendi kişisel verilerinin imhasını talep etme hakkına sahiptir. Bu talepler, Tanz İşletmeleri Veri Sorumlusu'na iletilecek ve KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir. Tanz, talebi değerlendirdikten sonra, uygun görülen verilerin imhasını gerçekleştirecektir.

 

İmha Kayıtları

Tanz, kişisel verilerin imhasına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemleri kayıt altına alır ve bu kayıtları KVKK ve ilgili mevzuat gereğince saklar. İmha kayıtları, denetim ve kontrol amaçlı kullanılabilir.

Bu politika, Tanz Turizm İşletmeleri tarafından kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, işlenmesi ve imhasının sağlanması amacıyla uygulanır ve yürürlüktedir.

bottom of page